תחומי עיסוק

מנהרות
הגבעה הצרפתית

ירושלים / מוריה / 2023-2018

צומת הגבעה הצרפתית הינו צומת מרכזי בעיר
ירושלים וסביבתה. הפרויקט מורכב מצמד
מנהרות לאורך כביש 1 וצמד נוסף המחבר בין
כביש 1 לכביש 60. תוואי המנהרות חוצה סלעי
גיר וקירטון וכן אזורי מילוי. מעל לתוואי המנהרה
עוברות מנהרות תשתית רבות וכן קו הרכבת
הקלה המחייבים התייחסות כבר בשלבי התכנון.
בוצעה חקירה גיאוהנדסית מקיפה שכללה
שלושה שלבים: סקר גיאולוגי ראשוני, סקר
לתכנון מוקדם המשלב קידוחים ומגוון בדיקות
גיאופיסיות לאורך התוואי המתוכנן והפקת
מפות וחתכים. בסיום החקירה הופק דוח מפורט
הכולל חתכים לאורך ולרוחב, חלוקה יחידות
גיאוהנדסיות, אפיון מסת סלע בשיטות RMR ,Q
ו־GSI. במסגרת עבודות הביצוע בוצע ליווי
גיאולוגי עבור המזמין, חברת מוריה.

דילוג לתוכן