תחומי עיסוק

סקרי סיכוני רעידות אדמה ראשוני לישובים שונים

משרד השיכון והבינוי ומשרדי אדריכלים שונים / 2009 – נמשך

גאוטופ-לוין עורכים סקרי סיכוני רעידות אדמה ראשוני עבור משרד השיכון ומשרדי אדריכלים שונים בהתאם להנחיות מנהל התכנון , 2014. 

רצוי להוסיף כאן פירוט

דילוג לתוכן